fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Olsen Media Group B.V.
Definities
1. Olsen Media Group B.V.: Olsen Media Group B.V. gevestigd te Oosterbeek onder KvK nr. 76076881
2. Klant: degene met wie Olsen Media Group B.V. een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Olsen Media Group B.V. en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Olsen Media Group B.V.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.
Prijzen
1. Alle prijzen die Olsen Media Group B.V. hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige
kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of
anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Olsen Media Group B.V. hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die
anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Olsen Media Group B.V. te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Olsen Media Group B.V., vastgesteld op grond van de
werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Olsen Media Group B.V., geldend voor de periode
waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Olsen Media Group B.V. een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit
altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn
overeengekomen.
6. Olsen Media Group B.V. is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Olsen Media Group B.V. de klant tijdig te laten weten
waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten
vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. Olsen Media Group B.V. heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Olsen Media Group B.V. prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Olsen Media Group B.V. op te zeggen indien hij niet
akkoord gaat met de prijsverhoging.
Betalingen en betalingstermijn
1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Olsen Media Group B.V. betalen, tenzij partijen
hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat Olsen Media Group B.V. de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke
hoeft te stellen.
3. Olsen Media Group B.V. behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling
danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Olsen Media Group B.V. gerechtigd een rente van
1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand
voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan Olsen Media Group B.V.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Olsen Media Group B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan
zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van Olsen Media Group B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Olsen Media Group B.V. dan is hij
nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Olsen Media Group B.V. te betalen.
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Olsen Media Group B.V. te
verrekenen met een vordering op Olsen Media Group B.V.
Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere
brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
o zaken van Olsen Media Group B.V. die bij de klant aanwezig zijn
o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Olsen Media Group B.V. de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Olsen Media
Group B.V. enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
Uitvoering van de overeenkomst
1. Olsen Media Group B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uit.
2. Olsen Media Group B.V. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten
door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Olsen Media Group B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van
de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Olsen Media Group B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Olsen Media Group B.V.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Olsen Media Group B.V. de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Olsen Media Group B.V. redelijkerwijs verlangde informatie,
gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen
de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Olsen Media Group B.V. en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de
aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend
omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming
van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Olsen Media
Group B.V. schriftelijk in gebreke stellen.
Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd
1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van
een opzegtermijn van 2 maanden.
2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand.
Intellectueel eigendom
1. Olsen Media Group B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht,
merkenrecht, tekeningen- en modellen recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of
andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Olsen Media Group B.V. (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Olsen Media Group B.V. ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Olsen Media Group B.V. waarvan hij weet of redelijkerwijs
kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Olsen
Media Group B.V. schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook
geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het
gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor
een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
Boetebeding
1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom
overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Olsen Media Group B.V. een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000.
1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat
die overtreding voortduurt.
2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook
hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van
Olsen Media Group B.V. waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
Vrijwaring
De klant vrijwaart Olsen Media Group B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Olsen
Media Group B.V. geleverde producten en/of diensten.
Klachten
1. De klant dient een door Olsen Media Group B.V. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant Olsen Media Group B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Olsen Media Group B.V. uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen
hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Olsen Media Group
B.V. in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Olsen
Media Group B.V. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Olsen Media Group B.V., deelt de klant dit zo spoedig
mogelijk mee aan Olsen Media Group B.V. en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen. 8.
Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij De
geschillencommissie.
Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Olsen Media Group B.V.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Olsen Media Group B.V. ook daadwerkelijk
(tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Olsen Media Group B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Olsen Media Group B.V.
verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Olsen Media Group B.V.
1. Olsen Media Group B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Olsen Media Group B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade
die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Olsen Media Group B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen of schade aan derden.
4. Indien Olsen Media Group B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een
gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief
en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding
van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Olsen Media Group B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in
artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Olsen Media Group B.V. toerekenbaar tekortschiet
in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Olsen Media Group B.V. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan
ontbinding pas plaatsvinden nadat Olsen Media Group B.V. in verzuim is.
3. Olsen Media Group B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Olsen Media Group B.V. kennis
heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet
behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Olsen Media Group
B.V. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Olsen Media Group B.V. kan worden
toegerekend in een van de wil van Olsen Media Group B.V. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen in redelijk¬heid niet van Olsen Media Group B.V. kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.);
wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-
internet-, computer- en telecomstoringen; computer¬virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Olsen Media Group B.V. 1 of meer verplichtingen naar de klant
niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Olsen Media Group B.V. er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Olsen Media Group B.V. is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het
als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of
aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Wijziging algemene voorwaarden
1. Olsen Media Group B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Olsen Media Group B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.
Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van Olsen Media Group B.V..
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval
vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Olsen Media Group B.V. bij het opstellen van de
voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Olsen Media Group B.V. is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor
houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend
anders voorschrijft.
Opgesteld op Zaterdag 9 November 2019 te Rozendaal